Waar verleden en eigentijdse wensen samenkomen

Reijm hoveniers,
erkende vakspecialist
​​​​​​​in groen erfgoed

Reijm is lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers. Vanaf de oprichting zijn we nauw betrokken bij deze vakgroep. Een vereniging van zelfstandige hoveniersbedrijven met een bijzonder specialisme: het groene erfgoed. Kennis in het werkveld is hierbij ons motto. Door jarenlange ervaring in combinatie met gerichte scholing en uitgebreide kennisdeling, bezitten de erfgoedhoveniers naast de praktische vaardigheden die voor elke bijzondere historische werkplek vereist zijn ook voldoende kennis over dit kwetsbare groen.

Door als vakgroep hierin kennis te delen en samen te werken hebben we de kennis voor elke bijzondere plek paraat. De liefde voor het vak en groen erfgoed is daarbij de drijfveer.​​​​​​​

Want Elk stukje groen erfgoed is het in stand houden waard

Onder groen erfgoed verstaan wij historisch groen in de breedste zin van het woord. Van landgoed tot stadstuin en van leifruit tot houtwal. Daarbij passen we deze kennis en technieken zoals bijv. aanplant van leifruit of stinzenplanten weer op allerlei manieren toe in nieuwe tuinen, daarin onderscheiden we ons, het geeft een leuke en door onze klanten gewaardeerde verreiking. Om bij historisch groen tot een juiste aanpak te komen verdiept een erfgoedhovenier zich in de ontwikkelingsgeschiedenis van tuin, park of landgoed. Vervolgens wordt met zorg en toewijding gewerkt aan het in stand houden van het bestaande historisch groen door dit op een correcte wijze te beheren, te onderhouden of te restaureren.vakkundig in stand te houden erfgoed voor toekomstige generatiesGroen erfgoed bestaat uit historische tuinen en parken, boerenerven maar ook oude groenstructuren zoals verdedigingswerken, begraafplaatsen, oude boomgaarden en andere landschapsstructuren. Ooit aangelegd voor nut of sier, worden ze vanwege hun schoonheid en cultuurhistorische waarde in stand gehouden. Kenmerkend is de aanwezigheid van modeverschijnselen in elementen en structuren uit de verschillende stijlperioden. Zo herkennen we in een historische tuin of park de tijdslagen aan de structuur van paden, waterpartijen en beplanting.
Als erfgoedhovenier voldoen we aan de Uitvoeringsrichtlijn 6010. Hierin staan de kaders en adviezen omschreven voor de juiste aanpak van groen erfgoed om dit vakkundig in stand te houden voor toekomstige generaties. Uitvoering van uw project volgens deze URL is nodig om in aanmerking te komen voor instandhoudingssubsidie(SIM).


Inpassing van erfgoed in de huidige tijd
Als erfgoedhovenier hebben we kennis van tuinstijlen en signaleren we historisch waardevolle kenmerken. Hier houden we in onderhoud en restauratie voortdurend rekening mee. Dit kan een spanningsveld geven met wensen van deze tijd. Toch is het meestal ook van vitaal belang voor een tuin of park dat de wensen van nu goed ingepast worden. Afhankelijk van de grootte en het bijzondere van de plek is een waardestelling en onderzoek nodig om tot een goed beheer en onderhouds of herinrichtingsplan te komen.


Het initiatief van de erfgoedhoveniers wordt gesteund door:

Reijm Hoveniers is lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers